English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

 

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Godkännande av villkor

Dessa Användningsvillkor reglerar din användning av de applikationer, spel och andra tjänster (kollektivt “Tjänsten”) som finns tillgängliga på, eller erbjuds av, Birthdays (“Birthdays” eller “vi”) på Facebook (“Webbplats för socialt nätverkande”) eller någon mobil enhet. Dessa Användningsvillkor gäller för alla användare av Tjänsten, inklusive användare som även bidrar med innehåll, information eller annat material till Tjänsten.  All åtkomst till, bläddring i eller användning av Tjänsten utgör ditt samtycke till att följa och vara bunden av dessa Användningsvillkor utan ändring samt alla övriga verksamhetsregler, policies och procedurer som emellanåt kan publiceras av BirthdaysOm du inte samtycker till dessa Användningsvillkor får du inte åtkomma, bläddra i eller använda Tjänsten.  Användningsvillkoren är personliga för dig, och kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig.

Ändringar i Användningsvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera eller revidera dessa Användningsvillkor när som helst. Vi kommer att publicera sådana ändringar av dessa Användningsvillkor, och dessa ytterligare eller reviderade villkor kommer då att ingå i avtalet.  Kontrollera regelbundet detta dokument med Användningsvillkor för att se om eventuella  ändringar förekommer. Din fortsatta användning av Tjänsten utgör ett bindande godkännande från dig av dessa Användningsvillkor, inklusive eventuella ändringar eller modifikationer som gjorts av Birthdays enligt ovan.

Använda eller åtkomma Birthdayss Tjänst

Aktiva åtgärder krävs för att använda eller komma åt Tjänsten. Din användning av eller åtkomst till Tjänsten ska dock inte ålägga Birthdays någon skyldighet att tillhandahålla dig någon specifik tjänst eller ge dig åtkomst till någon Tjänst.

Du samtycker till att du (a) har tillhandahållit sann, korrekt, aktuell och fullständig information till Webbplatsen för socialt nätverkande och Birthdays i samband med någon användning av eller åtkomst till Tjänsten; och (b) kommer att underhålla och uppdatera denna information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.  Vi förbehåller oss rätten att avsluta din åtkomst till Tjänsten om vi får reda på eller tror att någon av den information som tillhandahållits kan vara falsk, felaktig, inaktuell eller ofullständig.

Om någon obehörig person får åtkomst till Tjänsten till följd av någon handling eller försummelse från din sida ska du efter bästa förmåga söka fastställa anskaffningskällan och anskaffningsmetoden och omedelbart meddela oss med fullständig information. Du ska för övrigt samarbeta och medverka i varje eventuell undersökning i samband med sådan obehörig åtkomst.

Tjänsten görs tillgänglig endast för användare som är tretton (13) år eller äldre, i enlighet med principerna för Webbplatsen för socialt nätverkande och dessa Användningsvillkor. 

Birthdayss användning av den information som tillhandahålls i samband med Tjänsten eller av Webbplatsen för socialt nätverkande kommer att användas uteslutande i samband med driften av Tjänsten och i enlighet med den Integritetspolicy som presenteras nedan.

Innehåll

Även om Tjänsten har sammanställts i god tro görs inga påståenden beträffande den informations fullständighet eller korrekthet som Tjänsten innehåller. Den information som finns på Tjänsten kan vara ofullständig, kan innehålla fel eller bli inaktuell. Birthdays gör inget åtagande om, och frånsäger sig uttryckligen all eventuell skyldighet, att uppdatera något av innehållet på Tjänsten. Birthdays förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ändra eller radera någon som helst information på Tjänsten.

Begränsningar av din användning

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och föreskrifter i användningen av Tjänsten och att inte använda Tjänsten för något ändamål som förbjuds av Användningsvillkoren. Du samtycker till att inte: (a) använda Tjänsten för olagliga ändamål; (b) använda Tjänsten på något sätt som inkräktar på en tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter; (c) använda Tjänsten för att publicera eller på annat sätt överföra material som är olagligt, trakasserande, ärekränkande, integritetsinkräktande, kränkande, hotfullt, skadligt, vulgärt, pornografiskt, obscent, oanständigt, konfidentiellt, tillverkarspecifikt eller på annat sätt förkastligt, (d) använda Tjänsten  för något kommersiellt ändamål; (e) publicera några länkar till någon extern Internetwebbplats som är obscena eller pornografiska eller publicera eller på annat sätt överföra kommersiella annonser, kedjebrev, pyramidsystem, kodade binära filer, jobberbjudanden eller jobblistor eller personliga annonser; (f) använda Tjänsten för att tillhandahålla material som innehåller virus eller andra smittsamma eller destruktiva innehåll; (g) uppträda som någon annan person eller entitet, inklusive någon anställd vid eller representant för en tredje part; (h) på något sätt fuska eller kopiera vad gäller några erbjudna Tjänster; eller (h) skapa ett konto eller tillhandahålla någon annan information under falska förespeglingar, med falsk eller ofullständig information, eller för att vilseleda andra.

Dessutom ska du inte:  (a) utföra någon handling som leder till eller kan leda till (enligt Birthdays efter Birthdayss eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Birthdayss (eller dess tredjepartsleverantörers) infrastruktur; (b) störa eller försöka störa Tjänstens korrekta funktion eller några aktiviteter som utförs i samband med Tjänsten; (c) kringgå några åtgärder som Birthdays använder för att förhindra eller begränsa åtkomst till Tjänsten; eller (d) tillhandahålla någon information som du inte äger eller har fått lov att använda, inklusive, men inte begränsat till, vänners e-postadresser eller telefonnummer.

Tjänsten tillhandahålls endast för din egen personliga användning.

Ditt samtycke till regler och bestämmelser för användares uppförande

Birthdays är inte ansvarigt för att granska eller auktorisera innehåll och material som publiceras fritt i offentligt tillgängliga, interaktiva områden av Tjänsten, som chatt, anslagstavlor och profiler. Godkännande av Birthdayss Användningsvillkor utgör ditt samtycke till att följa alla publicerade regler och bestämmelser för uppförande samt de begränsningar och ansvar som anges i dessa Användningsvillkor. Du samtycker till att ta fullt ansvar för ditt publicerade innehålls riktighet och lämplighet liksom för alla eventuella konsekvenser av att publicera i offentliga områden av Tjänsten.

Du kan skapa, skicka in, publicera, visa och överföra innehåll eller annat material med hjälp av Tjänsten (“Användarinnehåll”).  
Birthdays förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort, flytta eller redigera allt Användarinnehåll som Birthdays, efter eget gottfinande, anser bryter mot dessa Användningsvillkor eller på annat sätt vara oacceptabelt. Birthdays kan när som helst och av vilken anledning som helst ta bort, redigera eller avvisa Användarinnehåll utan föregående meddelande till dig.  I synnerhet förbehåller sig Birthdays rätten att ta bort innehåll på begäran av en ägare av en tredjeparts upphovsrätt eller annan immaterialrätt.  Allt Användarinnehåll som du överför eller publicerar med hjälp av Tjänsten kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. 

Du samtycker till och försäkrar att ditt Användarinnehåll är helt och hållet ditt eget och att du exklusivt äger alla rättigheterna eller innehar alla rättigheter att använda ditt Användarinnehåll.  Du samtycker vidare till att du, genom att använda Tjänsten, ger Birthdays rätt att konvertera, kopiera, visa, redigera, skapa egna produkter av, avslöja, sälja, licensiera ut, lagra, distribuera eller på annat sätt använda ditt Användarinnehåll på vilket som helst sätt och i alla former eller format som finns tillgängliga nu eller i framtiden utan någon ersättning till dig eller någon annan överenskommelse. Du framhåller och försäkrar att du är behörig att bevilja alla de rättigheter som anges i föregående meningar.

Birthdays kan inte ställas till svars för några skador av något som helst slag, inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, straffskador och följdskador (a) som är relaterade till Birthdayss användning eller avvisande av något Användarinnehåll; (b) som uppstår i samband med användning av de offentliga publiceringsområdena av denna Tjänst eller vid användning av Tjänsten; och (c) som är relaterade till att du på Tjänsten ser något innehåll som du finner stötande.

Skadeersättning

Din användning av Tjänsten utgör ditt samtycke till att försvara, ersätta och hålla Birthdays och dess anknutna bolag, liksom deras anställda, leverantörer, styrelseledamöter, chefer, ombud och representanter, skadeslösa från alla krav eller fordringar, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår till följd av din användning eller ditt missbruk av Tjänsten eller en tredje parts användning eller missbruk av innehåll på Tjänsten med hjälp av ditt lösenord.  Detta avsnitt om skadeersättning i Användningsvillkoren fortsätter att gälla efter att ditt konto hos Tjänsten eller din användning av Tjänsten har avslutats.

Avslutande och ändring av Tjänsten

Dessa Användningsvillkor gäller till dess att de avslutas. Du samtycker till att Birthdays kan avsluta din åtkomst till Tjänsten när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande eller ansvar. Birthdays kan ändra, pausa, modifiera eller avbryta alla aspekter eller vilken aspekt som helst av Tjänsten när som helst, inklusive tillgängligheten av vilken funktion eller vilket spel som helst, utan föregående meddelande eller ansvar.  Om du vill avsluta din åtkomst till Tjänsten räcker det att du slutar att använda Tjänsten. 

Användning av Tjänsten på mobila enheter

När du använder Tjänsten på mobila enheter kan du ledas till att använda tjänster som att skicka SMS-inbjudningar eller meddelanden till vänner, vilket kommer att medföra avgifter från din mobiloperatör och kosta dig ytterligare pengar, eftersom operatörens standardavgifter kan gälla för användning av funktioner som SMS. I sådana fall kommer Tjänsten att försöka påminna dig, innan några meddelanden skickas, om att det kan finnas ytterligare avgifter. Ditt beslut att använda tjänster som SMS eller e-post är inte Tjänstens ansvar, och om du ådrar dig några sådana avgifter är dessa inte Tjänstens ansvar eller återbetalningsbara av Tjänsten.

Dessutom är alla köp som görs via appar på mobila enheter slutgiltiga och ej återbetalningsbara.

Webbplatstjänster, länkar, annonser och erbjudanden från tredje parter

Tjänsten kan innehålla länkar till andra Internetplatser på World Wide Web. Tjänsten kan även använda tjänster, annonser, erbjudanden och betalningssystem från tredje parter.  Birthdays är inte ansvarigt för dessa produkter och tjänster från tredje parter eller deras innehåll. Inkluderandet av en sådan länk innebär inte en rekommendation av Tjänsten eller dess innehåll eller något samband med dess operatörer. Birthdays är inte ansvarigt för innehållets riktighet, efterlevnad av upphovsrätt, laglighet, anständighet eller lämplighet, och inte heller för annonser, produkter eller annat material, på sådana webbplatser. Under inga omständigheter ska Birthdays hållas ansvarigt eller ställas till svars, direkt eller indirekt, för någon förlust eller några skador som orsakats eller påstås ha orsakats av användning av eller tillit till något innehåll som är tillgängligt från tredje parter eller några varor eller tjänster som är tillgängliga från tredje parter. Eventuella frågor om någon tredje parts webbplats ska riktas till dess respektive webbplatsadministratör.

Begränsningar av ansvar

Birthdays TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN I BEFINTLIGT SKICK OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, BETRÄFFANDE INFORMATION, INNEHÅLL, SPEL ELLER ANDRA MATERIAL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER BETRÄFFANDE DE RESULTAT SOM SKA ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.  Birthdays OCH DESS DOTTERBOLAG, SAMT VAR OCH EN AV DESSAS CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD OCH REPRESENTANTER, GARANTERAR INTE ATT: (a) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER TILLGÄNGLIG VID NÅGON VISS TIDPUNKT ELLER PÅ NÅGON VISS PLATS; (b) ALLA DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; (c) ALLT INNEHÅLL ELLER ALL PROGRAMVARA SOM FINNS TILLGÄNGLIG(T) PÅ ELLER GENOM TJÄNSTEN ÄR FRI(TT) FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER; ELLER (d) RESULTATEN AV ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER KRAV.

DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR FÖR INFORMATION, INNEHÅLL OCH ANDRA MATERIAL SOM DU PUBLICERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR MED HJÄLP AV TJÄNSTEN, INKLUSIVE ALLA SMS-MEDDELANDEN OCH E-POSTMEDDELANDEN SOM SKICKAS OCH ALLA AVGIFTER SOM ÅSAMKAS.
Birthdays SKA INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN AV ELLER INNHÅLLET I DEN INFORMATION SOM FINNS I SPELEN PÅ TJÄNSTEN, ELLER FÖR DRÖJSMÅL ELLER UTELÄMNANDEN I SÅDAN INFORMATION. INTE HELLER SKA Birthdays, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DESSAS CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER REPRESENTANTER VARA ANSVARIG(T/A) FÖR TREDJE PARTERS ANSPRÅK ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, STRAFFSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. OAKTAT OVANSTÅENDE SAMTYCKER DU TILL ATT DET MAXIMALA ANSVARET FÖR Birthdays I SAMBAND MED ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, INKLUSIVE ALLA APPLIKATIONER ELLER SPEL, SKA VARA BEGRÄNSAT TILL TOTALT 200 DOLLAR PER ANVÄNDARE.

VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, STRAFFSKADOR, DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG GÄLLER DÄRFÖR KANSKE INTE I DITT FALL. I SÅDANA STATER ÄR
BirthdaysS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER.

Vår immateriella egendom

Du erkänner och samtycker till att allt innehåll, alla designelement och alla material som finns tillgängliga på denna Tjänst är skyddat genom upphovsrätt, varumärken, tjänstmärken, patenter, affärshemligheter eller andra ägarrättigheter och lagar.  Inga material från denna Tjänst får kopieras, reproduceras, ändras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss.  Vidare samtycker du till att inte sälja, licensiera ut, hyra ut eller skapa egna produkter från sådana material eller sådant innehåll.  Systematisk hämtning av innehåll från Tjänsten för att, direkt eller indirekt, skapa eller kompilera en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss är strikt förbjuden.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.  All icke-auktoriserad användning av de material som visas på Tjänsten kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra tillämpliga lagar.

Förutom i de fall som anges nedan behåller
Birthdays och dess dotterbolag och licensgivare all rätt, äganderätt och intresse i och till Tjänsten, förutom ditt Användarinnehåll ("Birthdays immateriella egendom"). Du får inte ändra, publicera, överföra, sälja, reproducera, skapa egna produkter från, distribuera, utöva, länka till, visa eller på något sätt, helt eller delvis, utnyttja Birthdays immateriella egendom, förutom så som uttryckligen tillåts i dessa Användningsvillkor eller med föregående skriftligt medgivande från Birthdays.  Du samtycker till att använda Tjänsten endast i enlighet med dessa Användningsvillkor.  Du samtycker till att inte disassemblera, dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara eller annan komponent på Birthdayss webbplats.

Observera att all information relaterad till Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, spelpoäng och spelarrankingar, är
Birthdayss egendom i enlighet med dessa Användningsvillkor.  Birthdays förbehåller sig rätten att visa, ändra, distribuera, reproducera, använda för marknadsföringsändamål eller ta bort vad som helst av denna information när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.  Vidare kan Birthdays, som enda ägare av allt sådant innehåll och alla sådana synpunkter, åsikter och strategier, välja att utnyttja sådan information och göra ändringar eller förbättringar utifrån sådan information utan någon betalning eller ersättning av något slag till någon part som tillhandahåller information.

Tjänstadministration och regler för spelresultat, virtuell valuta, virtuella varor och andra virtuella material

Tjänsten kan inkludera beviljande eller ditt köp av poäng, resultat, virtuell valuta, virtuella varor eller andra objekt under ditt deltagande i spel eller andra program (“Spelvärden”).  Spelvärden går inte att överföra och berättigar inte till någon slags natura- eller kontantersättning.  Spelvärden har inget natura- eller kontantvärde och är uteslutande till för Tjänsten, inklusive eventuella spel.  Om ditt konto hos Tjänsten av någon anledning avslutas, inklusive om Birthdays avslutar spelet, kommer dina Spelvärden och andra eventuella funktioner i Tjänsten inte längre att existera, och de annulleras.  Birthdays kan, efter eget gottfinnande, överföra Spelvärden eller någon annan funktion i Tjänsten till ett annat spel eller en annan applikation från Birthdays.

Du har inte rätt att överföra några Spelvärden förutom på de sätt som specifikt tillåts inom Tjänsten enligt de regler som fastställs av Birthdays för Tjänsten.  Du samtycker till att inte köpa, sälja eller på annat sätt utväxla ersättning för Spelvärden förutom under din aktiva användning av Tjänsten i auktoriserade spel- eller programtransaktioner i enlighet med specifika spel- eller applikationsregler.

Birthdays kan, efter eget gottfinnande och av egen auktoritet, modifiera, eliminera, ändra eller på annat sätt använda dina Spelvärden eller andra egenskaper i Tjänsten för vilket ändamål som helst utan föregående meddelande till dig.  Om vi utövar denna rättighet är Birthdays inte skyldigt att ersätta dig på något sätt och kommer inte att vara skyldigt till några slags skadestånd för sådana åtgärder.  

Ditt köp av Spelvärden eller någon annan funktion i Tjänsten för användning tillsammans med Tjänsten kommer inte att ersättas eller utväxlas av någon som helst anledning.  Sådana köp är slutgiltiga vid det ursprungliga köpet.

Tvister med användare av Tjänsten

Birthdays är inte skyldigt att undersöka, övervaka, medla i eller lösa någon tvist som du har med någon annan användare av Tjänsten, även om vi kan vidta sådana åtgärder efter eget gottfinnande.  Om en tvist med en annan användare av Tjänsten uppstår samtycker du till (a) att hålla oss skadeslösa från allt ansvar och (b) att vi inte ska vara ansvariga för någon typ av skadestånd, krav eller fordring som uppstår till följd av eller i samband med någon tvist som du kan ha med någon annan användare av Tjänsten.

Internationell användning

Birthdays gör inget påstående om att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning på platser utanför USA, och det är förbjudet att komma åt Tjänsten från jurisdiktioner där Tjänsten på något sätt är olaglig.

Du erkänner Internets globala karaktär och samtycker till att följa alla tillämpliga lokala regler och bestämmelser i ditt uppförande online. Tjänsten kontrolleras och drivs av vår tjänsteleverantör från kontor i USA. Vi gör inget påstående om att det innehåll som finns tillgängligt på eller genom Tjänsten eller något annat program eller någon annan tjänst som erbjuds på eller genom Tjänsten är lämplig(t) eller tillgänglig(t) för användning på andra platser, och det är förbjudet att komma åt dem från områden där innehållet kan vara olagligt. De som väljer att komma åt Tjänsten från andra platser gör så på eget initiativ och egen risk. Genom att använda Tjänsten samtycker du uttryckligen till att all data som du skickar in insamlas och lagras på servrar i USA.

Relation mellan dig och oss när du använder vår Tjänst

Ingen förmedling eller något partnerskap eller samarbetsprojekt eller någon anställningsrelation skapas som resultat av dessa Användningsvillkor.  Ingen av parterna har någon som helst auktoritet att på något sätt binda den andra parten. Vi förbehåller oss rätten att finjustera användarflöden, spel, artikelpriser etc. på det sätt som vi anser lämpligt för att skapa bästa användarupplevelse. Vi kan även när som helst avsluta stödet för en applikation eller ett spel på grund av resursbegränsningar.

Jurisdiktion och avtalsvillkor

Dessa Användningsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, med undantag för intressekonfliktslagar. Du samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen i domstolarna i delstaten Kalifornien och staden och det administrativa området San Francisco och Alameda County för varje eventuell grund för talan som uppstår till följd av eller i samband med Tjänsten eller dessa Användningsvillkor. Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna beträffande ämnet häri, och det ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan parterna beträffande detta ämne. Birthdays kan överlåta sina rättigheter enligt detta aval utan föregående meddelande till dig. Du samtycker till att varje grund för talan som uppstår till följd av eller i samband med Birthdayss webbplats måste börja inom ett (1) år efter det att grunden för talan uppstått.