English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

Akceptacja Warunków

Niniejsze Warunki korzystania z Usługi regulują zasady korzystania z aplikacji, gier oraz innych usług (zbiorowo „Usługa”) dostępnych na stronie lub oferowanych przez Birthdays („Birthdays” lub „my”) na Facebooku („portal społecznościowy”) lub dowolnym mobilnym urządzeniu. Niniejsze Warunki korzystania z Usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usługi, w tym tych użytkowników, którzy biorą udział w tworzeniu treści, informacji i innych materiałów związanych z Usługą. Każdorazowe uzyskanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie z usługi, oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Usługi bez żadnych modyfikacji, a także wszystkich pozostałych zasad, polityk i procedur, które od czasu do czasu publikuje Birthdays. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Usługi, nie ma prawa do dostępu, przeglądania lub korzystania z usługi Warunki korzystania z Usługi są udzielone wyłącznie Użytkownikowi oraz są niezbywalne, nieprzenośne i bez prawa udzielania sublicencji.

Zmiany do Warunków korzystania z Usługi

Zastrzegamy sobie prawo do (według własnego uznania) aktualizacji niniejszych Warunków korzystania z Usługi w dowolnym czasie. Zmiany te zostaną opublikowane w niniejszych Warunkach korzystania z Usługi, a dodatkowe lub zmodyfikowane terminy staną się częścią umowy. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków korzystania z Usługi pod kątem wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie z Usługi oznacza wiążącą akceptację niniejszych Warunków korzystania z Usługi wraz ze zmianami lub modyfikacjami wprowadzonymi przez Birthdays, o których mowa powyżej.

Korzystanie z lub uzyskiwanie dostępu do Usługi Birthdays

Do korzystania z lub uzyskania dostępu do Usługi konieczne jest działanie afirmatywne. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi lub dostęp do Usługi nie nakładają jednak na Birthdays obowiązku dostarczenia jakiejkolwiek szczególnej usługi lub dostępu do jakiejkolwiek usługi.

Użytkownik potwierdza, że (a) dane podane na portalu społecznościowym oraz w aplikacji Birthdays w związku z korzystaniem lub dostępem do Usługi są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; oraz że (b) Użytkownik będzie aktualizował te dane w taki sposób, aby pozostawały prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Zastrzegamy sobie prawo do odcięcia dostępu do Usługi w sytuacji, gdy dowiemy się lub będziemy uważali, że podane dane mogą być nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

Jeśli jakakolwiek nieupoważniona osoba uzyska dostęp do Usługi w wyniku działania lub zaniechania ze strony Użytkownika, Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby upewnić się co do źródła i sposobu nabycia dostępu oraz poinformuje nas o tym w sposób szybki i wyczerpujący. W przeciwnym razie Użytkownik będzie współpracował z nami i wspomagał dochodzenie dotyczące nieuprawnionego dostępu.

Zgodnie z politykami portalu społecznościowego oraz niniejszymi Warunkami korzystania z Usługi, Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły trzynaście (13) lat.

Birthdays wykorzystuje informacje przekazane w związku z korzystaniem z Usługi lub portalu społecznościowego wyłącznie w powiązaniu z czynnościami świadczenia Usługi oraz zgodnie z Polityką prywatności przedstawioną poniżej.

Treść

Pomimo że Usługa została skompilowana w dobrej wierze, nie składamy żadnych zapewnień co do kompletności lub dokładności zamieszczanych informacji. Informacje zawarte na stronie Usługi mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Birthdays nie składa żadnych zobowiązań i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań dotyczących aktualizacji treści strony. Birthdays zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania lub usuwania wszelkich informacji na stronie w dowolnym czasie.

Ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi

Użytkownik zgadza się przestrzegać podczas korzystania z Usługi odpowiednich praw i przepisów lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych oraz nie wykorzystywać Usługi do jakichkolwiek celów, które są zabronione przez Warunki korzystania z Usługi. Użytkownik zgadza się: (a) nie wykorzystywać Usługi do nielegalnych celów; (b) nie wykorzystywać Usługi w sposób, który narusza prawa strony trzeciej, w tym bez ograniczeń prawa własności intelektualnej; (c) nie wykorzystywać Usługi do zamieszczania lub udostępniania w inny sposób materiałów: nielegalnych, szykanujących, zniesławiających, naruszających prywatność, obelżywych, grożących, krzywdzących, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, nieobyczajnych, poufnych, prawnie zastrzeżonych lub budzących sprzeciw w inny sposób; (d) nie wykorzystywać Usługi do celów komercyjnych; (e) nie zamieszczać linków do zewnętrznych stron internetowych, które mają charakter obsceniczny lub pornograficzny a także nie zamieszczać lub nie udostępniać w inny sposób reklam, listów łańcuszkowych, piramid, szyfrowanych plików binarnych, ofert pracy lub zestawień i ogłoszeń osobistych; (f) nie wykorzystywać Usługi do zamieszczania materiałów, które zawierają wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy; (g) nie podszywać się pod żadną osobę ani jednostkę, włącznie z pracownikami lub przedstawicielami stron trzecich; (h) nie podrabiać ani nie kopiować żadnych formularzy związanych z jakąkolwiek oferowaną Usługą; oraz (i) nie tworzyć konta ani nie zamieszczać żadnych innych informacji pod fałszywym pretekstem, nie zamieszczać informacji fałszywych lub niekompletnych oraz nie wprowadzać innych osób w błąd.

Dodatkowo Użytkownik zgadza się: (a) nie podejmować żadnych działań, które mogą nałożyć lub nakładają (określone przez Birthdays według własnego uznania) nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę strony Birthdays (lub dostawców); (b) nie wpływać lub nie próbować wpływać na prawidłowe działanie Usługi lub na jakiekolwiek działania przeprowadzane w związku ze świadczeniem Usługi; (c) nie obchodzić żadnych środków, których Birthdays używa w celu zapobiegania lub ograniczenia dostępu do Usługi; oraz (d) nie zamieszczać informacji, włącznie z adresami e-mail i numerami telefonów, na temat swoich znajomych, jeśli te osoby nie wyraziły na to zgody.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego.

Zgoda na przestrzeganie Zasad i reguł postępowania Użytkownika

Birthdays nie ponosi odpowiedzialności za recenzowanie i autoryzowanie treści i materiałów zamieszczanych w publicznie dostępnych obszarach interaktywnych (czat, forum, profil). Zaakceptowanie Warunków korzystania z Usługi Birthdays oznacza zgodę na przestrzeganie Zasad i reguł postępowania oraz na ograniczenia i odpowiedzialności nakreślone w niniejszych Warunkach korzystania z Usługi. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności za dokładność i stosowność wszelkich umieszczanych treści oraz za konsekwencje, które mogą mieć miejsce na skutek publikowania treści w publicznie dostępnych obszarach Usługi.

Użytkownik w ramach Usługi może tworzyć, wysyłać, zamieszczać, przedstawiać i przesyłać treści oraz materiały. Birthdays zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edytowania (według własnego uznania) wszelkich treści zamieszczanych przez Użytkownika, które postrzega jako naruszające Warunki korzystania z Usługi lub nie do zaakceptowania w inny sposób. Birthdays może usunąć, edytować lub odrzucić treści zamieszczone przez Użytkownika w dowolnym momencie bez podania powodu. W szczególności Birthdays zastrzega sobie prawo do usunięcia treści na żądanie dotyczące praw autorskich stron trzecich lub właściciela innych praw intelektualnych. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika w ramach Usługi są traktowane jako nietajne i niezastrzeżone prawnie.

Użytkownik zgadza się i gwarantuje, że treści przez niego zamieszczane są w pełni oryginalne oraz że Użytkownik posiada na wyłączność wszystkie prawa do wykorzystywania tych treści. Ponadto Użytkownik zgadza się, że korzystając z Usługi udziela spółce Birthdays praw do przetwarzania, kopiowania, prezentowania, edytowania, tworzenia utworów zależnych, ujawniania, sprzedaży, udzielania sublicencji, przechowywania, rozprowadzania lub innego wykorzystywania treści zamieszczonych przez Użytkownika w dowolny sposób oraz w dowolnej formie czy formacie dostępnym obecnie lub w przyszłości, bez rekompensaty na rzecz Użytkownika lub na podstawie jakiejkolwiek innej Umowy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do udzielenia wszystkich praw wymienionych w poprzednich zdaniach.

Birthdays nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody, włączając w to, lecz nie ograniczając do szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, moralnych i konsekwencyjnych

 (a) związanych z wykorzystaniem lub odrzuceniem jakichkolwiek treści zamieszczonych przez Użytkownika;

 (b) wynikających z korzystania z obszarów komunikacji publicznej na stronie Usługi lub korzystania z Usługi;

 oraz (c) związanych z wyświetleniem podczas korzystania z Usługi treści, które Użytkownik może uważać za obraźliwe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie zgody na wspieranie, wypłatę rekompensaty i przejęcie odpowiedzialności wobec spółki Birthdays, jej podmiotów zależnych, pracowników, współpracowników, urzędników, kadry kierowniczej, agentów i przedstawicieli, za roszczenia lub żądania, włączając w to uzasadnione honoraria adwokackie poniesione przez spółkę Birthdays na skutek korzystania lub niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Usługi lub korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usługi przez stronę trzecią, nawet jeśli użyto hasła Użytkownika. Postanowienia tej części Warunków korzystania z Usługi pozostaną w mocy po usunięciu konta Użytkownika lub zaprzestaniu korzystania z Usługi.

Wypowiedzenie świadczenia Usługi i modyfikacja Usługi

Niniejsze Warunki korzystania z Usługi są obowiązujące do momentu wypowiedzenia. Użytkownik zgadza się, że Birthdays może w dowolnym momencie i bez podania powodu i wcześniejszego powiadomienia oraz poniesienia odpowiedzialności wypowiedzieć świadczenie Usługi. Birthdays może w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia i poniesienia odpowiedzialności, zmienić, zawiesić, zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia wszystkich lub dowolnego elementu Usługi, włączając w to dostępność dowolnej funkcji lub gry. Jeśli Użytkownik zechce wypowiedzieć dostęp do Usługi, może po prostu zaprzestać korzystania z niej.

Korzystanie z Usługi na urządzeniach mobilnych

Korzystanie z Usługi na urządzeniach mobilnych może wiązać się z koniecznością użycia usług takich, jak wysyłanie SMS-ów z zaproszeniami i wiadomościami do znajomych, które mogą być obciążone przez operatora dodatkowymi opłatami, podczas gdy dla innych wiadomości SMS naliczane są opłaty standardowe. W takich przypadkach Usługa przed wysłaniem wiadomości poinformuje Użytkownika o możliwości naliczenia dodatkowych opłat. Nie ponosimy odpowiedzialności za podjęcie przez Użytkownika decyzji o korzystaniu z tego typu usług (jak SMS czy e-mail) oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie opłaty wynikające z podjęcia takie decyzji i nie dokonujemy ich zwrotu.

Ponadto, wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu mobilnym mają charakter ostateczny i bezzwrotny.

Usługi internetowe stron trzecich, linki, reklama i oferty

Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych. Usługa może także korzystać z usług, reklam, ofert i systemów płatności oferowanych przez strony trzecie. Birthdays nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane przez strony trzecie, ani za treści ich stron internetowych. Umieszczenie takich linków nie oznacza naszej aprobaty dla tych treści ani powiązań z operatorami tych stron. Birthdays nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, przyzwoitość lub stosowność treści, reklam, produktów ani innych materiałów zamieszczanych na takich stronach. Pod żadnym warunkiem Birthdays nie ponosi odpowiedzialności, ani w sposób bezpośredni ani pośredni, za straty i szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez korzystanie lub zależność od jakichkolwiek treści, dóbr lub usług świadczonych przez strony trzecie. Wszelkie wątpliwości związane ze stronami internetowymi stron trzecich należy kierować do odpowiedzialnego administratora lub webmastera.

Ograniczenia odpowiedzialności

Birthdays ŚWIADCZY USŁUGĘ JAKO „GOTOWĄ”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, JAWNYCH LUB NIEJAWNYCH, WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO: GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH DO INFORMACJI, TREŚCI, GIER LUB INNYCH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUGI LUB MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUGI. SPÓŁKA Birthdays ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNICY, AGENCI I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ, ŻE: (a) USŁUGA JEST BEZPIECZNA LUB DOSTĘPNA W KONKRETNYM MIEJSCU LUB CZASIE; (b) WSZELKIE USTERKI LUB BŁĘDY ZOSTANĄ USUNIĘTE: (c) WSZELKIE TREŚCI LUB APLIKACJE DOSTĘPNE W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; ORAZ (d) REZULTAT KORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDZIE ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI LUB WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INFORMACJE, TREŚCI I INNE MATERIAŁY, KTÓRE ZAMIESZCZA LUB PRZEDSTAWIA W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI, WŁĄCZNIE Z WYSYŁANYMI WIADOMOŚCIAMI SMS I E-MAIL ORAZ ZA PONIESIONE OPŁATY. Birthdays NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB TREŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE LUB W GRACH, ANI ZA ZWIĄZANE Z TYM OPÓŹNIENIA I ZANIECHANIA. ANI SPÓŁKA Birthdays, ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNICY, AGENCI I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA I STRATY STRON TRZECICH, WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO UTRATY ZYSKÓW, STRAT MORALNYCH ORAZ SZKÓD BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI Birthdays W ZWIĄZKU Z LUB WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA Z USŁUGI, ŁĄCZNIE Z WSZELKIMI APLIKACJAMI I GRAMI, JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI ŁĄCZNIE 200 USD NA UŻYTKOWNIKA.

NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE NIEJAWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, MORALNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB KONSEKWENCYJNE, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA DANEGO UŻYTKOWNIKA. W TYCH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI Birthdays JEST OGRANICZONA DO MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO.

Nasze prawa własności intelektualnej

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszystkie treści, elementy projektowe i materiały dostępne na stronie Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności. Żadnych materiałów dostępnych w ramach Usługi nie można kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, wysyłać, zamieszczać, przekazywać lub rozprowadzać w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia. Ponadto Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, nie udzielać licencji, nie wypożyczać oraz nie tworzyć utworów zależnych od takich materiałów i treści. Zabrania się systematycznego wyszukiwania treści na stronie Usługi w celu tworzenia lub zestawiania, w sposób bezpośredni lub pośredni, zestawów, kompilacji, baz danych lub katalogów, bez naszej pisemnej zgody.

Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Nieuprawnione korzystanie z materiałów dostępnych na stronie Usługi może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne stosowne prawa.

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, spółka Birthdays oraz jej podmioty powiązane i licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze, z wykluczeniem Treści Użytkownika („Własność intelektualna spółki Birthdays”). Użytkownik nie ma prawa modyfikować, publikować, przesyłać, przekazywać lub sprzedawać, reprodukować, tworzyć utworów zależnych, rozpowszechniać, przedstawiać, umieszczać linków, prezentować ani w żaden inny sposób wykorzystywać własności intelektualnej spółki Birthdays, w całości ani częściowo, chyba że za wyraźnym przyzwoleniem niniejszych Warunków korzystania z Usługi lub za wcześniejszą pisemną zgodą spółki Birthdays. Użytkownik zgadza się na korzystanie z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania z Usługi. Użytkownik zgadza się nie rozczłonkowywać, nie dekompilować oraz nie odtwarzać kodu źródłowego żadnego programu ani innego elementu strony Birthdays.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje związane z Usługą, włączając, lecz nie ograniczając do wyników gier oraz rankingów graczy, stanowią własność Birthdays na mocy niniejszych Warunków korzystania z Usługi. Birthdays zastrzega sobie prawo do przedstawiania, modyfikowania, rozprowadzania, reprodukcji, wykorzystywania w celach promocyjnych oraz usuwania tych informacji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i bez zawiadomienia. Poza tym, będąc wyłącznym właścicielem takich treści, opinii i strategii, Birthdays może zdecydować się na wykorzystanie takich informacji oraz na dokonanie zmian lub ulepszeń w oparciu o te informacje, bez dokonania płatności lub zapłaty jakiegokolwiek rodzaju na rzecz strony, która te informacje dostarczyła.

Administrowanie Usługą oraz zasady dotyczące wyników gier, wirtualnej waluty, wirtualnych towarów i innych wirtualnych materiałów

W ramach Usługi, podczas korzystania z gier lub innych programów, Użytkownik może wygrywać lub nabywać punkty, wyniki, wirtualną walutę, wirtualne dobra oraz inne przedmioty („Wartość gry”). Wartość gry jest nieprzenoszalna oraz nie ma związku z żadnego rodzaju zwrotem pieniędzy ani zwrotem w naturze. Wartość gry nie posiada żadnej wartości w naturze ani w gotówce i służy wyłącznie do celów związanych z Usługą, a w tym z grami. Jeśli konto Użytkownika zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, włączając w to zaprzestanie oferowania gry przez Birthdays, Wartość gry Użytkownika oraz wszelkie inne elementy Usługi staną się niedostępne i zostaną unieważnione. Birthdays może, według własnego uznania, udostępnić możliwość przeniesienia Wartości gry oraz wszelkich innych elementów Usługi na konto innej gry lub aplikacji Birthdays.

Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia Wartości gry, chyba że otrzymał specjalne upoważnienie za strony Usługi, zgodnie z zasadami ustalonymi rzez Birthdays dla tej Usługi. Użytkownik zgadza się nie kupować, nie sprzedawać ani w inny sposób nie wymieniać Wartości gry, o ile nie chodzi o autoryzowaną transakcję dotycząca gry lub programu, przeprowadzaną podczas aktywnego korzystania z Usługi oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi danej gry lub aplikacji.

Birthdays, według własnego uznania i przekonania, może modyfikować, usuwać, zmieniać lub w inny sposób wykorzystywać Wartości gry lub inne elementy Usługi, z dowolnej przyczyny oraz bez powiadomienia Użytkownika. Jeśli skorzystamy z tego prawa, Birthdays nie ma obowiązku rekompensowania tego Użytkownikowi w żaden sposób i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z takich działań.

Zakup Wartości gry lub innych elementów Usługi przez Użytkownika w celu wykorzystania w ramach Usługi nie podlega zwrotowi pieniędzy ani wymianie z żadnej przyczyny. Taki zakup ma charakter finalny od jego początku.

Spory pomiędzy Użytkownikami Usługi

Birthdays nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn, monitorowania, pośredniczenia w ani rozwiązywania żadnych sporów, jakie mogą wystąpić pomiędzy Użytkownikami Usługi, jednak może podjąć takie działania według własnego uznania. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikami Usługi, Użytkownik zgadza się (a) zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz (b) zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody i roszczenia lub żądania wynikłe z lub związane ze sporem pomiędzy Użytkownikami Usługi.

Międzynarodowe korzystanie z Usługi

Birthdays nie daje żadnej gwarancji, że Usługa jest odpowiednia lub dostępna poza Stanami Zjednoczonymi, a próby uzyskiwania dostępu do Usługi z jurysdykcji, w których Usługa jest nielegalna, są zabronione.

Rozumiejąc globalny charakter Internetu, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich mających zastosowanie lokalnych przepisów i regulacji w odniesieniu do zachowań Użytkownika w Internecie. Usługa jest kontrolowana i obsługiwana przez naszego dostawcę usług z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na stronie Usługi lub poprzez Usługę lub jakikolwiek inny program albo usługę oferowaną w ramach Usługi są odpowiednie lub dostępne w innych miejscach, a dostęp do nich z terytoriów, na których te treści mogą być nielegalne, jest zabroniony. Osoby, które usiłują uzyskać dostęp do Usługi z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy oraz na własne ryzyko. Korzystając z Usługi Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że wszystkie przesłane dane zostaną zgromadzone i będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Związek pomiędzy nami a Użytkownikiem podczas korzystania przez niego z Usługi

W rezultacie obowiązywania niniejszych Warunków korzystania z Usługi, nie powstaje żaden związek agencyjny, partnerski, typu joint venture ani zatrudnienia. Żadna ze stron nie ma uprawnień do nakładania na drugą stronę żadnego rodzaju zobowiązań. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ustawień przepływu użytkowników, gier, cen przedmiotów itp., o ile uważamy, że poprawi to doświadczenia użytkowników. Możemy ponadto zaprzestać obsługiwania każdej aplikacji lub gry w dowolnym momencie z powodu ograniczeń zasobów.

Jurysdykcja i Warunki umowy

Niniejsze Warunki korzystania z Usługi są regulowane przez oraz zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w stanie Kalifornia, z wyłączeniem praw dotyczących konfliktu interesów. Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów stanu Kalifornia oraz miasta i hrabstwa San Francisco i hrabstwa Alameda, w przypadku zaistnieniu podstawy powództwa wynikającego z lub związanego z Usługą lub niniejszymi Warunkami korzystania z Usługi. Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę pomiędzy stronami, zawartą w odniesieniu do tego przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie pisemne lub ustne umowy, zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Birthdays może przypisać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez powiadomienia Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że każda podstawa powództwa wynikającego z lub związanego ze stroną internetową Birthdays, musi zostać wszczęta w terminie jednego (1) roku po zaistnieniu podstawy powództwa.