English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Acceptatie van de voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de applicaties, spellen, en andere diensten (gezamenlijk de "Dienst") beschikbaar op, of aangeboden door, Birthdays ("Birthdays" of "wij") op Facebook ("Sociale Netwerksite") via elk mobiel apparaat. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van de Dienst, inclusief de gebruikers die bijdragen aan de inhoud, informatie en ander materiaal van de Dienst.  De toegang tot, het browsen of gebruik van de Dienst bevestigd uw akkoord dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden en deze zal volgen zonder aanpassingen, en alle andere operationele regels, beleid en procedures die van tijd tot tijd gepubliceerd worden door Birthdays.  Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Dienst niet te bezoeken, browsen of gebruiken.  De Gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk en kunnen niet toegewezen of overgedragen worden door u, en er kan geen sublicentie afgegeven worden.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bij te werken of te herzien. Wij zullen dergelijke wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden publiceren, en deze aanvullende of herziene voorwaarden zullen deel uit gaan maken van de overeenkomst.  Controleer deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van de Dienst vormt uw bindende aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele wijzigingen of aanpassingen gemaakt door Birthdays zoals hierboven vermeld.

Gebruik van, of Toegang tot de Birthdays Dienst

Positieve actie is vereist voor het gebruik van, of toegang tot de Dienst. Echter, uw gebruik van, of toegang tot de Dienst verplicht Birthdays niet tot het aanbieden van bepaalde diensten of toegang tot een Dienst.

U komt overeen dat u (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekt aan de Sociale Netwerksite en Birthdays in verband met het gebruik van, of de toegang tot de Dienst, en (b) deze informatie zal bijhouden en bijwerken om het waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.  Wij behouden ons het recht om uw toegang tot de Dienst te beëindigen indien wij erachter komen of geloven dat de verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig kan zijn.

Indien een onbevoegd persoon toegang krijgt tot de Dienst als gevolg van een handeling van u of uw nalatigheid, dient u uw uiterste best te doen om de bron en wijze van toegang te achterhalen en ons tijdig en volledig te informeren. Zo niet dient u samen te werken, en te helpen bij een onderzoek met betrekking tot een dergelijke onbevoegde toegang.

De Dienst is alleen beschikbaar gesteld voor gebruikers van dertien (13) jaar of ouder, in overeenstemming met het beleid van de Sociale Netwerksite en de Gebruiksvoorwaarden. 

Birthdays zal de verstrekte informatie in verband met de Dienst of bij de Sociale Netwerksite uitsluitend gebruiken in verband met het functioneren van de Dienst en in overeenstemming met het hieronder beschreven Privacybeleid.

Inhoud

Hoewel de dienst in goed vertrouwen is samengesteld wordt de volledigheid of juistheid van de informatie van de vertegenwoordigingen niet gegarandeerd. De informatie van de Dienst kan fouten bevatten, onvolledig of verouderd zijn. Birthdays maak geen enkele toezegging over de inhoud van de Dienst en wijst uitdrukkelijk de verplichting af tot het bijwerken van de inhoud. Birthdays behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen op de Dienst.

Beperkingen van uw Gebruik

U komt overeen dat u zich zal houden aan alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale en internationale wet-en regelgevingen tijdens het gebruik van de Service en dat u de Dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u: (a) de Dienst niet zal gebruiken voor illegale doeleinden; (b) de Dienst niet zal gebruiken op een manier die de rechten van een derde partij schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten; (c) de Dienst niet zal gebruiken voor het plaatsen, of op andere wijze communiceren van onwettig, aanvallend, lasterlijk, privacy schendend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, vertrouwelijk, bedrijfseigen of laakbaar materiaal; (d) de Dienst niet zal gebruiken voor commerciële doeleinden; (e) geen links naar externe websites op het internet zal plaatsen die obsceen of pornografisch zijn of commerciële advertenties, kettingbrieven, piramidespelen, gecodeerde binaire bestanden, vacatures, aanbiedingen of persoonlijke advertenties zal plaatsen of anderzijds zal communiceren; (f) de Dienst zal gebruiken voor het verspreiden van materialen die virussen of andere of destructieve functies of verontreinigingen bevatten; (g) zich niet zal uitgeven voor een ander persoon of entiteit, met inbegrip van een werknemer of vertegenwoordiger van een derde; (h) niet zal bedriegen of kopieën zal maken in welke vorm dan ook met betrekking tot de aangeboden Diensten; of (h) een account of enige andere informatie onder valse voorwendselen zal aanmaken met onjuiste of onvolledige informatie, of voor het misleiden van anderen.

Daarnaast zult u:  (a) geen acties ondernemen die een onredelijke of onevenredige (zoals bepaald door Birthdays naar eigen goeddunken) grote belasting opleggen op de infrastructuur van Birthdays (of haar externe aanbieders); (b) niet interfereren met de goede werking van de Dienst of de activiteiten uitgevoerd in verband met de Dienst of dit te proberen; (c) de maatregelen die Birthdays gebruikt om toegang tot de Service te voorkomen of te beperken de niet omzeilen; (d) geen informatie verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mailadressen of telefoonnummers van vrienden, indien u niet de eigenaar bent, of toestemming heeft om dit gebruiken.

De Dienst is uitsluitend bedoeld voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uw Akkoord met de Gedragscode en Voorschriften voor de Gebruiker

Birthdays is niet verantwoordelijk voor het nakijken of goedkeuren van in publiek toegankelijke, interactieve delen van de Dienst vrij geplaatste materialen of content, zoals in de Chat, Fora, en Profielen. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden van Birthdays vormt uw akkoord om zich te houden aan de gepubliceerde Gedragscode of Voorschriften, evenals de beperkingen en verantwoordelijkheden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid en gepastheid van uw geplaatste content, en de eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het plaatsen van content in de openbare ruimtes van de Dienst.

U mag met behulp van de Dienst ("Gebruikerscontent") content of ander materiaal creëren, versturen, plaatsten, weer te geven of overbrengen.   Birthdays behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken Gebruikerscontent te verwijderen, verplaatsen of bewerken indien dit naar eigen goeddunken, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins onaanvaardbaar is. Birthdays kan op ieder moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving aan u Gebruikerscontent verwijderen, bewerken, of afwijzen.  Birthdays behoudt zich met name het recht voor om inhoud te verwijderen op verzoek van derde met auteursrecht of andere eigenaren met intellectuele eigendomsrechten.  Alle Gebruikerscontent die u overbrengt of plaatst via de Dienst zal behandeld worden als niet-vertrouwelijk en wordt niet beschouwd als eigendom. 

U verklaart en garandeert dat uw Gebruikerscontent volledig van u afkosmtig is en dat u exclusief alle rechten voor het bezit of gebruik heeft voor uw Gebruikerscontent.  U stemt er verder mee in dat u aan de hand van het gebruik van de Dienst toestemming verleent aan Birthdays om uw Gebruikerscontent op elke manier en in alle beschikbare formaten te converteren, kopiëren, weer te geven, te bewerken, afgeleid werk er van te maken, vrij te geven, te verkopen, sublicentie af te geven, op te slaan, te distribueren of anderzijds te gebruiken, nu, of in de toekomst zonder enige vergoeding of andere overeenkomst. U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om alle rechten uit de voorgaande zinnen toe te kennen.

Birthdays kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bestraffende en gevolgschade (a) met betrekking tot het gebruik of de afwijzing van Gebruikerscontent, (b), voortvloeiend uit het gebruik van de openbare ruimte van deze Dienst of het gebruik van de Dienst zelf;. en (c) met betrekking tot het bekijken van content op de Dienst wat door u als offensief beschouwt wordt.

Vrijwaring

Met uw gebruik van de Dienst stemt u in om Birthdays en haar filialen, en hun werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers, te verdedigen, schadeloos te stellen, en schade vrij te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortkomen uit het gebruik of misbruik van de Dienst, of het gebruik of misbruik van de content van de Dienst door derde, zelfs indien dit gebeurt met uw wachtwoord.  Dit onderdeel "Vrijwaring" van de Gebruiksvoorwaarden blijft na het beëindigen van uw account, of gebruik van de Dienst van kracht.

Beëindiging en Aanpassen van de Dienst

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tot beëindiging hiervan. U gaat ermee akkoord dat Birthdays uw toegang tot de Dienst kan beëindigen op ieder moment en om elke reden zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Birthdays kan op elk gewenst moment een aspect, of alle aspecten van de Dienst veranderen, op schorten, wijzigen of beëindigen met inbegrip van de beschikbaarheid van een functie of spel, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.  Indien u uw toegang tot de Dienst wenst te beëindigen dient u simpelweg te stoppen met het gebruik van de Dienst. 

Gebruik van de Dienst op mobiele apparatuur

Het gebruik van de Dienst op mobiele apparatuur kan diensten vereisen zoals het verzenden van SMS-berichten voor het uitnodigen of berichten van vrienden wat loopt via uw mobiele aanbieder en kosten met zich mee kan brengen omdat de normale tarieven van toepassing kunnen zijn voor uw gebruik van de functies zoals SMS. In dergelijke gevallen zal de Dienst proberen u voorafgaand aan het versturen van een bericht te herinneren aan de eventuele extra kosten. Uw beslissing voor het gebruik van dergelijke diensten zoals SMS of e-mail vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Dienst, ook dergelijke kosten zijn geen verantwoordelijkheid en/of zijn niet vergoedbaar door de Dienst. 

Daarnaast zijn alle aankopen via in-app op mobiele apparatuur definitief en niet restitueerbaar.

Websites van derde, Links, Reclame en Aanbiedingen

De Dienst kan links bevatten naar andere wereldwijde websites. De Dienst kan ook gebruik maken van diensten van derde, advertenties, aanbiedingen en betalingssystemen.  Birthdays is niet verantwoordelijk voor de producten van deze derde, diensten of de inhoud ervan. De opname van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Dienst voor de inhoud of andere associaties met de uitvoerders. Birthdays is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid, of juistheid van de inhoud noch van de advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites. In geen geval is Birthdays direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk, voor enig verlies of schade veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door het gebruik van, of vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten beschikbaar van derde. Eventuele vragen met betrekking tot een website van derde dienen gesteld te worden aan de betreffende sitebeheerder of webmaster.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Birthdays BIEDT DE DIENST "ZOALS HET IS" EN WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND, HETZIJ EXPLICIET OF ANDERS AANGEGEVEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VAN GARANTIES VAN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER INBREUK OP DE INFORMATIE, CONTENT, SPELLEN OF ANDER MATERIAAL BESCHIKBAAR GESTELD VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST.  Birthdays EN HAAR PARTNERS, EN ELK VAN HUN BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN NIET DAT: (a) DE DIENST VEILIGE EN/OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP ELK BEPAALD MOMENT OF LOCATIE; (b) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN: (c) INHOUD OF SOFTWARE BESCHIKBAAR OP, OF VIA DE DIENST VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (d) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST AAN UW VERWACHTINGEN OF EISEN ZAL VOLDOEN.

U ACCEPTEERT ALLE VERANTWOORDELIJK VOOR DE INFORMATIE, CONTENT EN ANDER MATERIAAL DAT U PLAATST OF ANDERZINS COMMUNICEERT MET BEHULP VAN DE DIENST, INCLUSIEF ALLE VERZONDEN SMS- EN E-MAILBERICHTEN EN DE EVENTUELE KOSTEN. Birthdays IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID OF CONTENT VAN DE INFORMATIE VAN DE SPELLEN VAN DE DIENST, NOCH VOOR VERTRAGINGEN OF GEBREKEN HIERVAN. EVENMIN IS Birthdays, EN HAAR PARTNERS, EN ELK VAN HUN BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADECLAIMS OF VERLIEZEN VAN DERDE PARTIJEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLOREN WINST, STRAFRECHTELIJKE SCHADE, DIRECT OF GEVOLGSCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ACCEPTEERD U DAT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Birthdays IN VERBAND STAAND MET, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, INCLUSIEF ALLE APPLICATIES EN SPELLEN, BEPERKT IS TOT $ 200 IN TOTAAL PER GEBRUIKER.

SOMMIGE STATEN ACCEPTEREN DE UITSLUITING VAN IMPICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR INCIDENTELE, PUNITIEVE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN KUNNEN DUS EVENTUEEL NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR U. IN DEZE STATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Birthdays BEPERKT TOT HETGEEN TOEGESTAAN BIJ DE WET.

Ons intellectuele eigendom

U erkent en aanvaardt dat alle content, ontworpen elementen en materialen beschikbaar via deze Dienst beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken, dienst-merken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten.  Geen enkel materiaal van deze Dienst mag gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden in welke vorm of wijze dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Bovendien gaat u ermee akkoord dat u dergelijk materiaal of inhoud niet zal verkopen, in licentie zal geven, verhuren, of afgeleid werk hiervan zal maken.  Het systematisch ophalen van de inhoud van de dienst voor het maken of compileren, direct of indirect, van een verzameling, compilatie, database of gids zonder schriftelijke toestemming van ons is strikt verboden.

Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.  Elk ongeautoriseerd gebruik van de materialen weergegeven op de Dienst kan in overtreding zijn met de auteursrechten, handelsmerken en andere van toepassing zijnde wetten.

Met uitzondering van hetgeen hieronder vermeld, Birthdays en haar filialen en licentiegevers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in, en van de Dienst, met uitzondering van uw Gebruikerscontent ("Birthdays Intellectueel Eigendom"). U mag het Intellectueel Eigendom van Birthdays niet wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen, verkopen, verveelvoudigen, er afgeleide werken van maken, verspreiden, uitvoeren, linken, weergeven, of op enigerlei wijze exploiteren, in zijn geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van de uitdrukkelijk toestemming vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Birthdays.  U gaat ermee akkoord de Dienst alleen te gebruiken is in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.  U verklaart dat u de software of een ander onderdeel van de Birthdays website niet zal demonteren, decompileren of een reverse-engineering hiervan zal uitvoeren.

Wij wijzen u erop dat alle informatie met betrekking tot de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, spel scores en speler rankings, eigendom zijn van Birthdays zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.  Birthdays behoudt zich het recht voor om deze informatie weer te geven, te wijzigen, distribueren, reproduceren, te gebruiken voor promotionele doeleinden of te verwijderen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving.  Verder, als enige eigenaar van al deze content, feedback, meningen en strategieën, mag Birthdays ervoor kiezen om deze informatie te gebruiken en om veranderingen of verbeteringen aan te brengen op basis van deze informatie zonder enige betaling of vergoeding van welke aard dan ook aan een partij die de informatie heeft verstrekt.

Administratie en Regels voor de Spel Score, Virtuele Valuta, Virtuele Goederen en ander Virtueel Materiaal van de Dienst

De Dienst kan aankoop van punten, score, virtuele valuta, virtuele goederen en andere artikelen tijdens uw deelname aan spellen of andere programma´s ("Spel Waarden") toekennen.  Spel Waarden zijn niet overdraagbaar en/of komen niet in aanmerking voor elk soort terugbetaling in cash of natura.  Spel Waarden hebben geen waarde in cash of natura en zijn alleen bestemd voor de Dienst, met inbegrip van alle spellen.  Indien uw account van de Dienst is beëindigd, om welke reden dan ook, en/of wanneer Birthdays het spel beëindigt komen uw Spel Waarden of andere kenmerken van de Dienst te vervallen.  Birthdays kan naar eigen goeddunken de Spel Waarden of een ander kenmerk van de Dienst overbrengen naar een ander Birthdays spel of applicatie.

U bent niet bevoegd voor het overdragen van Spel Waarde tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan wordt door de Dienst zoals vastgesteld bij de regels van Birthdays voor de Dienst.  U verklaart dat u de Spel Waarden niet zal kopen, verkopen of anderszins uit zal wisselen voor een vergoeding, behalve tijdens uw actief gebruik van de Dienst in erkende spel- of programma transacties in overeenstemming met specifieke spel- of applicatie regels.

Birthdays mag naar eigen goeddunken en gezag uw Spel Waarden en andere functies van de Dienst aanpassen, verwijderen, of op andere wijze gebruiken voor elk doel en zonder kennisgeving aan u.  Indien wij gebruik maken van dit recht is Birthdays niet verplicht tot enige compensatie en zal zij niet aansprakelijk zijn voor schade van dergelijke handelingen.  

Uw aankoop van Spel Waarden of andere functies van de Dienst voor het gebruik van de Dienst zal om geen enkele reden terugbetaald of ingewisseld worden.  Dergelijke aankopen zijn definitief tijdens aankoop.

Geschillen met Gebruikers van de Dienst

Birthdays is niet verplicht tot het onderzoeken, controleren, bemiddelen of het oplossen van eventuele geschillen die u heeft met een andere gebruiker van de Dienst, maar wij kunnen wel naar eigen goeddunken een dergelijke actie ondernemen.  In het geval van een geschil met een andere gebruiker van de Dienst, stemt u ermee in om (a) ons te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid en (b) dat wij niet aansprakelijk zijn voor elk soort schade of voor enige vorm van vorderingen of eisen die voortkomen uit een geschil dat u zou kunnen hebben met een andere gebruiker van de Dienst.

Internationaal Gebruik

Birthdays verklaart niet dat de Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik in locaties buiten de Verenigde Staten, bovendien is toegang tot de Dienst is sommige rechtsgebieden illegaal of op een andere manier verboden.

Zich bewust zijnd van het internationale karakter van het internet, gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle geldende lokale wet-en regelgevingen met betrekking tot uw online gedrag. De Dienst wordt gecontroleerd en beheerd door onze service provider uit kantoren in de Verenigde Staten. Wij geven geen garanties dat de inhoud beschikbaar op, of via de Dienst en/of andere programma´s of diensten aangeboden op, of via de Dienst geschikt of beschikbaar is voor het gebruik op andere locaties, en dat de toegang tot de Dienst mogelijk is vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of verboden is. Degenen die ervoor kiezen om de Dienst gebruiken vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en risico. Met het gebruik van de Dienst gaat u uitdrukkelijk akkoord dat alle gegevens die u kunt indienen verzameld en opgeslagen wordt op servers in de Verenigde Staten.

Relatie tussen U en Ons Tijdens Uw Gebruik van Onze Dienst

Er worden geen agentschappen, partnerschappen, joint ventures, of arbeidsverhoudingen gecreëerd als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden.  Geen van beide partijen heeft bevoegdheid van welke aard dan ook tot het binden van de ander in geen enkel opzicht. Wij behouden ons het recht voor om gebruikers stromen, spellen, prijzen van items, etc. aan te passen indien wij dit nodig achten om de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. Wij kunnen ook op elk moment de ondersteuning van een applicatie of spel beëindigen als gevolg van beperkingen van de middelen.

Bevoegdheid en contractvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van belangenverstrengelingswetten. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van de staat Californië, en de stad en provincie van San Francisco en de provincie Alameda voor zaken of acties voortvloeiend uit, of in verband met de Dienst, of deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, en vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Birthdays mag zijn rechten onder deze Overeenkomst toekennen zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat zaken of acties voortvloeiend uit, of verband houdend met de website van Birthdays aan moeten vangen binnen één (1) jaar na het ontstaan van de zaak of actie.